Strona korzysta z plików "cookies" w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
logo Wynajmownia.pl
wyszukiwarka

Czego szukasz? Gdzie? zaawansowane wyszukiwanie

Więcej o Wynajmownia.pl

Bezpieczny wynajem

Dowiedz się więcej
o bezpieczeństwie
transakcji najmu
oraz bezpieczeństwie
w sieci.

czytaj więcej

Jak korzystać?

Nie wiesz na czym polega Wynajmownia?

Wyjaśnimy wszystko w kilku prostych krokach

czytaj więcej

Sprawdzony użytkownik

Bądź WIARYGODNY
otrzymaj status

czytaj więcej

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wynajmownia.pl , zwanego dalej „Serwisem”.

 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

 

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 105479.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Arbex Services z siedzibą we Wrocławiu (50 – 020), przy ul. Piłsudskiego 74/320, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem ewidencyjnym: 189066, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 885-15-66-059, REGON: 020456894, właściciel Serwisu, umożliwiający zawieranie umów najmu za jego pośrednictwem bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Usługodawcą”.

 

Zakres zbierania danych

Usługodawca zbiera dane osób korzystających z Serwisu, za pośrednictwem którego zawierają umowy najmu w sposób określony w Regulaminie.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje Rejestracji, podczas której powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu korzystania z Serwisu, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu z innymi Użytkownikami.

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104).

Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

Prawo dostępu

Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w wypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z usług Serwisu w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

Mechanizm Cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik Cookies zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie do co zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Cookies innych użytkowników

Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie

Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Geolokalizacja

Usługodawca udostępnia swoim Użytkownikom korzystanie z narzędza Google Maps umożliwiającego wyszukiwanie Ogłoszeń w swojej lokalizacji. Lokalizacja Użytkownika zostaje automatycznie wykryta i naniesiona na mapę. Google Maps wyświetla przybliżone położenie Użytkownika oraz Przedmiotu najmu, w związku z czym może ono nieco odbiegać od rzeczywistego wskutek wykrycia lokalizacji IP komputera, za pomocą którego łączy się z Serwisem.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 14 listopada 2011 r.

Copyrights © 2018 Wynajmownia.pl | All rights reserved

Znalazłeś błąd na tej stronie? Masz sugestię odnośnie działania? Daj nam znać poprzez poniższy formularz

E-mail: